Drugs Information Online
Drugs and diseases reference index

Drugs and diseases reference index
Search
EN

Definition of «algia»

algia

algia: Word ending indicating pain, as in arthralgia (joint pain), cephalgia (headache), fibromyalgia, mastalgia (breast pain), myalgia (muscle pain), and neuralgia (nerve pain). Derived from the Greek algos meaning pain.

For More Information «algia»

Comment «algia»