Drugs Information Online
Drugs and diseases reference index

Drugs and diseases reference index
Search
EN

Definition of «Ankylosing»

AnkylosingAnkylosingAnkylosing

Rheumatoid Arthritis Slideshow Pictures Joint-Friendly Exercises Slideshow Pictures Understanding Lupus Slideshow Pictures

Ankylosing: Undergoing ankylosis (stiffening or fusion of a joint).

For More Information «Ankylosing»

Comment «Ankylosing»